Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)


OPOZORILO STRANKAM
Programi SID banke ne omogočajo pridobitve nepovratnih sredstev, razen izjemoma, ko je to izrecno navedeno. 
Ker so se na trgu pojavili primeri prevar pri posredovanju sredstev SID banke, zainteresiranim strankam priporočamo, da v primerih ponudbe za pridobitev nepovratnih sredstev SID banke s strani tretjih oseb, ponudbo SID banke predhodno preverijo na SID banki, na tel. št. 01 2007 480.


Vloge podjetij SID banka sprejema izključno na spletni strani https://vloge.sid.si


Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP;

(b) ni podjetje v težavah;

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);

(f) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;

(g) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,

(h) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

 Tarifa nadomestil in stroškov za komitente


Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP 

MSP 6 - NALOŽBE S KAPITALSKO UTRDITVIJO            

 Ključni podatki za kreditojemalce  
 Program  
 Posebni pogoji  
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci  

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP 
MSP 7 - TEKOČE POSLOVANJE S KAPITALSKO UTRDITVIJO          

 Ključni podatki za kreditojemalce  
 Program  
 Posebni pogoji  
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci 


V primeru morebitnih vprašanj, na katera ne najdete odgovorov v objavljeni dokumentaciji, prosimo pokličite na tel. št. 01/ 2007 480 ali pošljite vaše vprašanje na elektronski naslov: msp@sid.si.

Nazaj

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705