Financiranje prek poslovnih bank

SID banka zagotavlja dolgoročna sredstva gospodarstvu in drugim upravičencem prek poslovnih bank za namene spodbujanja:


Zloženka

 Ugodna posojila SID banke prek poslovnih bank in hranilnic


Točne pogoje in razpoložljiva sredstva končni upravičenec preveri pri posameznih programih/virih ter sodelujočih bankah, kjer tudi odda vlogo za financiranje.

Vloga naj vsebuje:

 • predstavitev podjetja oziroma dejavnosti;
 • dokument o poslovanju podjetja;
 • dokument o projektu, ki je predmet financiranja;
 • dokumentacijo za zavarovanje kredita.

Način in postopek pridobitve kredita je podoben kot pri odobritvi drugih kreditov iz linij poslovnih bank.

Poraba sredstev je namenska in sicer na podlagi predloženih dokazil (računi, pogodbe, …).


  Razvoj družbe znanja in
inovativno podjetništvo
Razvoj okolju prijazne
družbe in proizvodnje
Razvoj konkurenčnega
gospodarstva in
internacionalizacije 
Regionalni in družbeni razvoj 
Namen

Raziskave, razvoj, inovacije, nove
tehnologije, izobraževanje,
izobraževalna infrastruktura,
zaposlovanje oseb specializiranih
kvalifikacij in znanj


Okoljevarstvo, obnovljivi viri
tehnologije, učinkovita raba
energije in snovi, okolju prijazna
proizvodnja ali proizvod

Financiranje projektov za rast in
razvoj malih in srednje velikih
podjetji, internacionalizacija
poslovanja podjetij vseh velikosti

Financiranje infrastrukture na
regionalni ravni in stanovanjska
oskrba na posebnih področjih.

Ročnost

1-8 let

2-15 let

1-8 let

2-15 let

Moratorij

možnost odloga odplačila glavnice

   
Znesek

neomejena višina zneska kredita in projekta


   
Končni

Linije SID banke so namenjene:

 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ne veljajo za družbe v težavah;
 • druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe ali fizične osebe izven Republike Slovenije, ki nastopajo kot kupci slovenskega blaga ali storitev, ali so v večinski
  lasti zgoraj navedenih subjektov.
Upravičeni stroški
 • naložbe v opredmetena sredstva,
 • naložbe v neopredmetena sredstva,
 • dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže podjetij, če ima po opravljenem nakupu končni upravičenec zagotovljen vsaj 25 odstotni delež glasovalnih pravic v ciljni družbi,
 • dolgoročna posojila, ki jih gospodarska družba odobri svoji hčerinski družbi in drugi stroški projekta (stroški raziskave in
  razvoja, stroški za usposabljanja, stroški sodelovanja na sejmih, stroški zunanjih svetovalnih storitev, stroški iz naslova trajnega
  obratnega kapitala, ki ga podjetje potrebuje za širitev poslovne dejavnosti, pravni in upravni stroški)
Obrestna mera in stroški

obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja, ročnosti kredita, kakovosti zavarovanja in sodelovanja z banko.

Zavarovanje

v skladu s poslovno politiko banke

 

Poraba sredstev

nadzor nad namensko porabo sredstev

Sodelujoče banke
 • za informacijo o sodelujočih bankah 

  se obrnite na SID banko -

  oddelek za banke 

  • tel. št.: 01 200 75 14
 • Abanka
 • Banka Koper 

 • Gorenjska banka

 • Deželna banka Slovenije 

 • Hranilnica Lon

 • Nova Ljubljanska banka

 • Nova KBM
 • Abanka
 • Banka Koper
 • Gorenjska banka 

 • Hranilnica Lon

 • Hypo Alpe Adria Bank

 • Nova KBM

 • Sberbank

 • UniCredit Banka Slovenija

 • Abanka
 • Banka Koper
 • Nova KBM
 • Nova Ljubljanska banka


Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705