Financiranje v podporo MSP in MID-Cap iz vira EIB

SID banka na podlagi dolgoročnih virov Evropske investicijske banke (EIB) zagotavlja sredstva za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter podjetij MID-Cap, v primeru MSP tudi financiranje tekočega poslovanja.

Sredstva  programa se lahko namenijo financiranju vseh štirih skupin namenov, ki jih sicer podpirajo programi SID banke preko bank (nameni: MSP, internacionalizacija, RRI, izobraževanje, zaposlovanje, okoljevarstvo, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, okolju prijazna proizvodnja ali proizvod, infrastruktura, zlasti tista, ki prispeva k regionalnemu razvoju). Program ni namenjen stanovanjski gradnji ali prenovi.

 

NAMEN PRODUKTA

Financiranje iz vira EIB v podporo v podporo MSP in MID-Cap. V okviru programa je možno financiranje projektov, ki ne zadevajo izključenih dejavnosti podjetja/projekta in in dejavnosti potrošniškega financiranja. Po svojih pričakovanih učinkih morajo projekti soditi v eno od naslednjih skupin in podskupin namenov:

 • Razvoj družbe znanja in inovativno podjetništvo (RRI, izobraževanje)
 • Razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje (okoljevarstvo, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, okolju prijazna proizvodnja ali proizvod)
 • Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije (MSP, internacionalizacija)
 • Regionalni in družbeni razvoj (telekomunikacijska, transportna prometna, športna, kulturna, zdravstvena, turistična ter druga infrastruktura, zlasti tista, ki prispeva k regionalnemu razvoju, razen stanovanjske gradnje oziroma prenove)

V okviru programa je možno financiranje tekočega poslovanja MSP (obratni kapital, namen MSP), pri čemer se pogoji programa uporabljajo smiselno.

PREDNOSTI PRODUKTA

 • širok nabor namenov (vse štiri skupine namenov)
 • ugodnejša obrestna mera v primerjavi z bančnim sistemom 
 • produkt ne vsebuje elementov državne pomoči 
 • ročnosti do 11 let 
 • financiranje strojev in opreme (ter ostalih stroškov v okviru pogojev programa) tako za MSP kot za MID Cap v kolikor projekt ustreza enemu izmed namenov v okviru pogojev programa, razen financiranja obratnega kapitala MSP  
 • financiranje obratnega kapitala, če gre za MSP v okviru tekočega poslovanja v primeru MSP

KONČNI UPRAVIČENCI

Končni upravičenec je skladno s pogoji programa lahko vsakdo, ki: 

a) se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo (podjetje), ne glede na njegovo organizacijsko obliko;

b) ima sedež v RS ali v drugi državi članici EU, pri čemer mora biti v slednjem primeru v večinski lasti podjetja s sedežem v RS ali nastopati kot kupec slovenskega blaga ali storitev;

c) ima po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije na dan oddaje vloge za podkredit poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

d) na dan odobritve podkredita ne velja za podjetje v težavah in

e) ima v zadnjih dveh oziroma v vsaj dveh od zadnjih treh let zaključenih poslovnih let manj kot 250 zaposlenih (MSP) ali več kot 249 in manj kot 3000 zaposlenih (MID- Cap).

Za potrebe ugotavljanja velikosti podjetja se število zaposlenih izračuna skladno s členi 3, 4, 5 in 6 Priloge 1 priporočila Komisije 2003/361/EC

Končni upravičenec ne sme biti v lasti javnih organov (25 % ali več njegovega kapitala, podrobneje glej Prilogo 1 Priporočila Komisije 2003/361/EC).

IZKLJUČENI SEKTORJI 

Skladno s pogoji programa končni upravičenci ne morejo biti finančni holdingi, katerih edina ekonomska aktivnost je lastništvo in upravljanje kapitalskih deležev v drugih podjetjih, lizing družbe, povezane z določenim proizvajalcem, ter podjetja, katerih glavna dejavnost sodi v eno od naslednjih področij:

a) proizvodnja orožja, streliva, vojaške ali policijske oz. opreme, katere posledica je omejevanje ali kršenje človekovih pravic in svoboščin;

b) proizvodnja ali omogočanje uporabe opreme za dejavnosti iger na srečo;

c) proizvodnja, predelava ali distribucija tobaka ter aktivnosti, ki omogočajo ali lajšajo uporabo tobačnih izdelkov;

d) dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s “Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene”;

e) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali popraviti;

f) dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo;

g) nepremičninska dejavnost*; 

h) čiste finančne transakcije, kot npr. trgovanje z vrednostnimi papirji; 

i) kateri koli drug sektor, opredeljen v listi NACE kode (označeno glede na sprejemljivost).

 EIB NACE kode


*Gre za financiranje nakupa, izgradnje ali prenove nepremičnin z namenom njihove prodaje ali oddaje subjektom, ki niso del iste skupine družb.

Za projekte z vrednostjo nad 25.000.000 EUR ni pomembno, če glavna dejavnost podjetja sodi v katero izmed dejavnosti, naštetih v točkah od a) do i), temveč projekti ne smejo biti iz navedenih dejavnosti.

ZNESEK KREDITA

S sredstvi se lahko financira do 85% vrednosti projekta  oziroma do 100% vrednosti projekta (v odvisnosti od vira SID banke), slednje v primeru projektov do 12,5 mio EUR, nad tem zneskom se % znižuje do 50% pri 25 mio EUR. Financiranje do 50% vrednosti projektov nad 25 mio EUR do 50 mio EUR, ki jih lahko realizirajo le MID Cap. V vrednost projekta se štejejo tako upravičeni kot neupravičeni stroški, pri čemer je vračljivi DDV neupravičen strošek

Za projekte nad 25 mio EUR do 50 mio EUR se posreduje banki prošnjo za preliminarno mnenje EIB o primernosti projekta.

OBRESTNA MERA IN STROŠKI
ODOBRITVE

Odvisno od bonitete podjetja, kakovosti zavarovanja in politiko banke.

Obrestno mero financiranja opredeli banka, ki pri tem upošteva zahteve SID banke glede prenosa finančne prednosti.

ROČNOST PODKREDITA

Od 2 do 11 let (odvisno od politike banke lahko tudi več).

MORATORIJ

Možnost moratorija.

UPRAVIČENI STROŠKI

Skladno s pogoji programa med stroške, ki se lahko krijejo iz sredstev podkredita, štejejo:

 • nakup, obnova ali povečanje opredmetenih sredstev, če ne gre za zemljišča* ;
 • naložbe v neopredmetena sredstva, kot so:
  • razvoj, planiranje in stroški financiranja tekom faze izgradnje opredmetenega sredstva;
  • stroški raziskav in razvoja;
  • izgradnja distribucijskih omrežij na domačem tržišču ali na tujih tržiščih znotraj EU (nakup sredstev in/ali blagovne znamke, operativni stroški in stroški dela);
  • nakup patentov, licenc in drugih pravic, če je to tehnično neizogibno potrebno za izvedbo projekta**;
 • obratni kapital, če gre za financiranje MSP.

* Financiranje nakupa zemljišč je dopustno le, če je to tehnično neizogibno za izvedbo projekta. Financiranje nakupa kmetijskih zemljišč v nobenem primeru ni dopustno.

** V nobenem primeru nakup takih neopredmetenih sredstev ne sme privesti do močnega tržnega položaja končnega upravičenca (več kot 20% relevantnega trga) ali takšen položaj še okrepiti.

TRAJANJE PROJEKTA do 3 leta (v obdobju pred ali po podpisu pogodbe), pri čemer je projekt lahko že zaključen (projekti do 25 mio EUR)

ZAVAROVANJE

V skladu s poslovno politiko banke.

SODELUJOČE BANKE

 • Abanka
 • Gorenjska banka
 • Sberbank
 • Addiko Bank
 • NKBM

Politike EIB: 

 

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 514
e-pošta: banke@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705