Financiranje samostojnih podjetnikov in MSP

PROGRAM JE ZAKLJUČEN


Financiranje samostojnih podjetnikov/obrtnikov ter mikro, malih in srednje velikih podjetij - PROGRAM SE NE IZVAJA VEČ

SID banka namenja posebno pozornost tudi samostojnim podjetnikom in MSP, ki imajo po metodologiji Banke Slovenije bonitetno oceno B ali slabšo, in potrebujejo sredstva za financiranje naložbenih projektov ali tekočega poslovanja.

NAMEN ​PRODUKTA
 • povečati dostopnost do virov financiranja samostojnih podjetnikov/obrtnikov ter mikro, malih in srednje velikih podjetij z bonitetne ocene B ali slabše po metodologiji Banke Slovenije
PREDNOSTI PRODUKTA
 • ugodnejša obrestna mera v primerjavi z bančnim sistemom
 • ročnost do 7 let
 • možnost moratorija
 • enostavnejše poročanje
 • s sredstvi se lahko financira do 100% vrednosti posamezne investicije ali obratnega kapitala
KONČNI UPRAVIČENCI Banka iz sredstev kredita lahko financira zgolj podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik, in imajo status malega ali srednje velikega podjetja, kot ta pojem opredeljuje  Priloga I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014, ki je priloga posebnih pogojev in imajo po metodologiji Banke Slovenije bonitetno oceno B ali slabše.

Končni upravičenci ne smejo:

(a) na dan odobritve podkredita veljati za podjetje v težavah ali;

(b) na dan oddaje vloge za podkredit po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije imeti neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev

IZKLJUČENI SEKTORJI
 • prirejanja iger na srečo;
 • proizvodnje orožja, streliva ter druge vojaške in policijske opreme ali izgradnje vojaške in policijske infrastrukture;
 • proizvodnje predelave in distribucije tobaka;
 • naložbenih nepremičnin ali posredovanja pri poslih z nepremičninami;
 • zavarovalništva ali finančnega posredovanja.

Projekt ne sme vključevati uporabe živali za  poskuse.

Projekti končnih upravičencev, katerih glavna dejavnost sodi na eno izmed omenjenih področij, niso avtomatično izločeni iz dopustnega financiranja iz sredstev kreditne pogodbe.

ZNESEK PODKREDITA
 • za MSP: max. 50.000 €
 • za samostojne podjetnike: znesek podkredita določi banka v skladu s poslovno politiko
Znesek podkredita lahko predstavlja do 100% vrednosti primernih izdatkov.

ODPLAČILO GLAVNICE IN OBRESTI
 • v skladu s poslovno politiko banke

ROČNOST KREDITA
 • več kot 12 mesecev, največ 84 mesecev

MORATORIJ
 • možen, pri čemer trajanje moratorija določi banka v skladu s poslovno politiko

UPRAVIČENI STROŠKI Iz sredstev podkredita se lahko financira izdatke za:

a) naložbene projekte (opredmetena osnovna sredstva podjetja in neopredmetena osnovna sredstva podjetja), ali

b) tekoče poslovanje (nakup materiala in/ali trgovskega blaga, plačilo storitev in plače zaposlenih),

če so ti izdatki nastali po 31. 12. 2014 in ne več kot 12 mesecev po sklenitvi podkreditne pogodbe.

Izdatki morajo nastati za potrebe poslovnih procesov končnega prejemnika, ki jih opravlja na območju RS.

Vračljiv del davka na dodano vrednost ter bančni stroški povezani z odobritvijo kredita kot npr.: stroški odobritve kredita, stroški cenitve, notarske in odvetniške storitve ter stroški za obresti. stroški povezani z najemanjem posojila ne štejejo med primerne izdatke.

ZAVAROVANJE
 • v skladu s poslovno politiko banke
BANKE POSREDNICE
 • Abanka
 • Hranilnica Lon

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 514
e-pošta: banke@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705