Razvoj družbe znanja in inovativnega podjetništva

SID banka zagotavlja ugodna dolgoročna sredstva za projekte s področja razvoja, raziskav in inovacij, kot tudi izobraževanja, izobraževalne infrastrukture in zaposlovanja.

Ta sredstva so namenjena podjetjem vseh velikosti in drugim uporabnikom virov SID banke.

NAMEN PRODUKTA 
 • Raziskave, razvoj, inovacije ter nove tehnologije, ki vodijo k novim ali temeljito izboljšanim proizvodom, storitvam ali procesom, z namenom večje konkurenčnosti in višje dodane vrednosti, s posebnim poudarkom na inovativnem podjetništvu.
 • Izobraževanje, zlasti z namenom spodbujanja in izboljševanja nivoja izobrazbe, znanj in upravljanja znanj, pridobivanja specifičnih znanj in upravljanja znanj.
 • Izobraževalna infrastruktura, zlasti zagotavljanje ustrezne prostorske infrastrukture in opreme potrebne za izvajanje izobraževalnih procesov.
 • Zaposlovanje oseb specializiranih kvalifikacij in znanj, potrebnih za rast podjetij ter prekvalifikacije delavcev.
PREDNOSTI PRODUKTA
 • ugodnejša obrestna mera v primerjavi z bančnim sistemom
 • različne ročnosti (2 do 8 let)
 • možnost moratorija
 • neomejena višina kredita
 • s sredstvi se lahko financira do 85% vrednosti posamezne investicije ali obratnega kapitala
KONČNI UPRAVIČENCI
 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ne veljajo za družbe v težavah;
 • druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe ali fizične osebe izven Republike Slovenije, ki nastopajo kot kupci slovenskega blaga ali storitev, ali so v večinski lasti zgoraj navedenih subjektov.
IZKLJUČENI SEKTORJI
 • prirejanja iger na srečo;
 • proizvodnje orožja, streliva ter druge vojaške in policijske opreme ali izgradnje vojaške in policijske infrastrukture;
 • proizvodnje predelave in distribucije tobaka;
 • naložbenih nepremičnin ali posredovanja pri poslih z nepremičninami;
 • zavarovalništva ali finančnega posredovanja.

Projekt ne sme vključevati uporabe živali za poskuse.

Projekti končnih upravičencev, katerih glavna dejavnost sodi na eno izmed
omenjenih področij, niso avtomatično izločeni iz dopustnega financiranja iz
sredstev kreditne pogodbe.

OBRESTNA MERA IN STROŠKI
ODOBRITVE

 • so odvisni od bonitete podjetja, kakovosti zavarovanja in sodelovanja z banko
 • obrestno mero financiranja opredeli banka, ki pri tem upošteva zahteve SID banke glede prenosa finančne prednosti
ZNESEK KREDITA
 • neomejena višina kredita
 • znesek kredita predstavlja 85% zneska projekta
ROČNOST KREDITA
 • do 8 let
MORATORIJ 
 • možnost vsaj 6 mesečnega moratorija
UPRAVIČENI STROŠKI
 • naložbe v opredmetena sredstva
 • naložbe v neopredmetena sredstva
 • dolgoročne finančne naložbe v delnice ali deleže podjetja, če ima po opravljenem nakupu končni upravičenec zagotovljen vsaj 25 odstotni delež glasovalnih pravic v ciljni družbi.
 • dolgoročna posojila, ki jih gospodarska družba odobri svojih hčerinski družbi.
 • druge stroške projekta, kot so:
  • stroški raziskav in razvoja,
  • stroški usposabljanja,
  • stroški sodelovanja na sejmih,
  • stroški zunanjih svetovalnih storitev (npr. raziskave trga),
  • stroški iz naslova trajnega obratnega kapitala, ki ga podjetje potrebuje za širitev poslovne dejavnosti,
  • stroški odpiranja novih, ohranjanja ali reorganizacije obstoječih delovnih mest zaradi projekta,
  • pravni stroški in upravni stroški
ZAVAROVANJE
 • v skladu s poslovno politiko banke
SODELUJOČE BANKE
 • za informacijo o sodelujočih bankah se obrnite na SID banko 

  • oddelek za  banke: tel. št. 01 200 75 14

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 514
e-pošta: banke@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705