Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije

SID banka namenja posebno pozornost malim in srednje velikim podjetjem. Zagotavlja jim finančna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje in razvoj.

Podjetja vseh velikosti pa SID banka podpira tudi pri njihovem poslovanju v tujini in osvajanju novih trgov.


NAMEN PRODUKTA
 • financiranje projektov za rast in razvoj  malih in srednje velikih podjetij
 • internacionalizacija poslovanja podjetij vseh velikosti
PREDNOSTI PRODUKTA
 • ugodnejša obrestna mera v primerjavi z bančnim sistemom
 • različne ročnosti (do 8 let)
 • možnost moratorija
 • neomejena višina kredita
 • s sredstvi se lahko financira do 85% vrednosti posamezne investicije ali obratnega kapitala
KONČNI UPRAVIČENCI
 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ne veljajo za družbe v težavah;
 • druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe ali fizične osebe izven Republike Slovenije, ki nastopajo kot kupci slovenskega blaga ali storitev, ali so v večinski lasti zgoraj navedenih subjektov.
IZKLJUČENI SEKTORJI
 • prirejanja iger na srečo;
 • proizvodnje orožja, streliva ter druge vojaške in policijske opreme ali izgradnje vojaške in policijske infrastrukture;
 • proizvodnje predelave in distribucije tobaka;
 • naložbenih nepremičnin ali posredovanja pri poslih z nepremičninami;
 • zavarovalništva ali finančnega posredovanja.

Projekt ne sme vključevati uporabe živali za poskuse.

Projekti končnih upravičencev, katerih glavna dejavnost sodi na eno izmed omenjenih področij, niso avtomatično izločeni iz dopustnega financiranja iz sredstev kreditne pogodbe.
OBRESTNA MERA IN STROŠKI ODOBRITVE
 • so odvisni od  bonitete podjetja, kakovosti zavarovanja in sodelovanja z banko
 • obrestno mero  financiranja opredeli banka, ki pri tem upošteva zahteve SID banke glede  prenosa finančne prednosti
ZNESEK PODKREDITA
 • neomejena višina kredita
 • znesek kredita predstavlja 85% zneska projekta
ROČNOST KREDITA
 • do 8 let

MORATORIJ
 • možnost vsaj 6-mesečnega moratorija
UPRAVIČENI STROŠKI
 • naložbe v opredmetena sredstva
 • naložbe v neopredmetena sredstva
 • dolgoročne finančne naložbe v delnice ali deleže podjetja, če ima po opravljenem nakupu  končni upravičenec zagotovljen vsaj 25 odstotni delež glasovalnih pravic v ciljni družbi.
 • dolgoročna posojila, ki jih gospodarska družba odobri svojih hčerinski družbi.
 • druge stroške projekta, kot so:
  • stroški raziskav in razvoja,
  • stroški usposabljanja,
  • stroški sodelovanja na sejmih,
  • stroški zunanjih svetovalnih storitev (npr. raziskave trga),
  • stroški iz naslova trajnega obratnega kapitala, ki ga podjetje potrebuje za širitev poslovne dejavnosti,
  • stroški odpiranja novih, ohranjanja ali reorganizacije obstoječih delovnih mest zaradi projekta,
  • pravni stroški in upravni stroški
ZAVAROVANJE
 • v skladu s poslovno politiko banke
SODELUJOČE BANKE
 • Abanka 
 • Banka Koper
 • Gorenjska banka
 • Hranilnica Lon
 • Hypo Alpe Adria Bank
 • Nova KBM
 • Sberbank
 • UniCredit banka Slovenija

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 514
e-pošta: banke@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705