Regionalni in družbeni razvoj

SID banka zagotavlja sredstva tudi za infrastrukturne projekte, stanovanjske projekte posebnega družbenega pomena in za projekte javno-zasebnega partnerstva.


NAMEN PRODUKTA
 • Telekomunikacijska, transportna prometna, športna, kulturna, zdravstvena, turistična ter druga infrastruktura, zlasti tista, ki prispeva k regionalnemu razvoju.
 • Stanovanjska oskrba na specifičnih področjih, kot je nakup, izgradnja ali prenova (vključno z ukrepi energijske učinkovitosti) neprofitnih stanovanj, stanovanj za mlade, domov za ostarele in oskrbovanih stanovanj.
PREDNOSTI PRODUKTA
 • ugodnejša obrestna mera v primerjavi z bančnim sistemom
 • različne ročnosti (2 do 15 let)
 • možnost moratorija
 • neomejena višina kredita
 • s sredstvi se lahko financira do 85% vrednosti posamezne investicije ali obratnega kapitala
KONČNI UPRAVIČENCI
 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ne veljajo za družbe v težavah;
 • druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe ali fizične osebe izven Republike Slovenije, ki nastopajo kot kupci slovenskega blaga ali storitev, ali so v večinski lasti zgoraj navedenih subjektov.

IZKLJUČENI SEKTORJI
 • prirejanja iger na srečo;
 • proizvodnje orožja, streliva ter druge vojaške in policijske opreme ali izgradnje vojaške in policijske infrastrukture;
 • proizvodnje predelave in distribucije tobaka;
 • naložbenih nepremičnin ali posredovanja pri poslih z nepremičninami;
 • zavarovalništva ali finančnega posredovanja.
Projekt ne sme vključevati uporabe živali za poskuse.

Projekti končnih upravičencev, katerih glavna dejavnost sodi na eno izmed
omenjenih področij, niso avtomatično izločeni iz dopustnega financiranja iz
sredstev kreditne pogodbe.

ZNESEK KREDITA
 • neomejena višina kredita
 • znesek kredita predstavlja 85% zneska projekta

 

OBRESTNA MERA IN STROŠKI
ODOBRITVE

 • so odvisni od bonitete podjetja, kakovosti zavarovanja in sodelovanja z banko
 • obrestno mero financiranja opredeli banka, ki pri tem upošteva zahteve SID banke glede prenosa finančne prednosti

 

ROČNOST KREDITA
 • do 15 let

 

MORATORIJ
 • možnost vsaj 6 mesečnega moratorija

 

UPRAVIČENI STROŠKI
 • naložbe v opredmetena sredstva
 • naložbe v neopredmetena sredstva
 • dolgoročne finančne naložbe v delnice ali deleže podjetja, če ima po
 • opravljenem nakupu končni upravičenec zagotovljen vsaj 25 odstotni delež
 • glasovalnih pravic v ciljni družbi.
 • dolgoročna posojila, ki jih gospodarska družba odobri svojih hčerinski družbi.
 • druge stroške projekta, kot so:
  • stroški raziskav in razvoja,
  • stroški usposabljanja,
  • stroški sodelovanja na sejmih,
  • stroški zunanjih svetovalnih storitev (npr. raziskave trga),
  • stroški iz naslova trajnega obratnega kapitala, ki ga podjetje potrebuje za širitev poslovne dejavnosti,
  • stroški odpiranja novih, ohranjanja ali reorganizacije obstoječih delovnih mest zaradi projekta,
  • pravni stroški in upravni stroški

   

ZAVAROVANJE
 • v skladu s poslovno politiko banke

 

SODELUJOČE BANKE
 • Abanka 
 • Banka Koper 
 • Nova Ljubljanska banka
 • Nova Kreditna banka Maribor

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 514
e-pošta: banke@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705