Nazaj

Financiranje ukrepov v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju za fizične osebe


Namen programa SID banka s programom preko poslovnih bank zagotavlja ugodne dolgoročne kredite za ukrepe v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju za fizične osebe, upravnike stavb in skupnosti etažnih lastnikov. Vir za program zagotavlja Evropska investicijska banka.

Krediti preko poslovnih bank so namenjeni za ukrepe, ki prinašajo prihranke energije ali uporabljajo obnovljive vire energije in na ta način fizičnim osebam omogočajo manjše stroške za energijo, izboljšujejo bivanjske pogoje ter povečujejo uporabo obnovljivih virov energije ter zmanjšujejo izpuste CO2. Program posredno prinaša tudi nova delovna mesta ter sledi zavezam Slovenije in EU na navedenem področju.


Procesogram postopka pridobitve kredita


Postopek:
(1) Vloga - obrazec izpolni kreditojemalec in ga predloži izbrani poslovni banki
(2) Preverjanje - SID banka preveri ustreznost namena in izračuna učinek naložbe/ukrepa
(3) Izdaja mnenja - SID banka predvidoma v roku 2-3 delovnih dni sporoči Poslovni banki mnenje o upravičenosti namena
(4) Kredit - Poslovna banka na podlagi prejetega, pozitivnega sklepa na vlogo in potrditve kreditne sposobnosti končnega upravičenca (v
okviru interne politike posamezne poslovne banke), sklene kreditno pogodbo in izplača kredit dobavitelju/izvajalcu
(5) Poročanje in (6) Monitoring - Poslovna banka poroča SID banki sklenjene podkredite.  SID banka ali z njene strani pooblaščene    
institucije zunanjih izvajalcev izvajajo letni vzorčni monitoring ukrepov.

Prednosti programa
 • ugodnejša obrestna mera v primerjavi z običajnimi bančnimi viri
 • ročnosti kreditov do 15 let
 • s sredstvi se lahko financira do 100 % vrednosti stroškov projekta

 

Upravičeni ukrepi programa Učinkovita raba energije - ukrepi in kriteriji (podroben seznam)

 • ovoj stavbe
 • naprave in sistemi za ogrevanje prostorov
 • sistemi za pripravo tople sanitarne vode
 • prezračevanje in hlajenje

Obnovljivi viri energije - ukrepi in kriteriji
(podroben seznam)

 • solarni toplotni sistem
 • fotonapetostni sistemi na strehah
 • naprave na biomaso
 • električne toplotne črpalke
 • plinske toplotne črpalke

 

Končni upravičenci
 • fizične osebe
 • upravniki stavb, če se projekt nanaša na stanovanjsko stavbo, ki jo upravnik upravlja
 • skupnost ali združenje etažnih lastnikov

 

Izključene naložbe
 • projekti, ki se nanašajo na zgradbe, zgrajene po letu 2001, razen če energijski prihranki takšen projekt upravičujejo in če s tem soglaša SID banka
 • običajno vzdrževanje
 • sekundarne finančne operacije, ki niso neposredno povezane z novo fizično naložbo
 • nakup zemljišč ali drugih nepremičnin

 

Vrednost podkredita in drugi pogoji za končnega upravičenca
 • V primeru fizične osebe znaša največ 30.000 EUR. Vrednost podkredita v nobenem primeru ne sme presegati 100 % stroškov naložbenega projekta, ki je lahko največ 30.000 EUR.
 • V primeru upravnika stavb oz. stanovanjske skupnosti/združenja etažnih lastnikov znaša največ 150.000 EUR. Vrednost podkredita v nobenem primeru ne sme presegati 100 % stroškov naložbenega projekta, ki je lahko največ 150.000 EUR.
 • Financiranje skupaj iz EIB vira in drugih EU (npr. kohezijska sredstva) ne sme preseči 90 % stroškov naložbenega projekta.
 • Minimalna ročnost podkreditov je 1 leto in 1 dan.
 • Drugi pogoji (nadomestila, zavarovanja) skladno s poslovno politiko sodelujoče banke pri programu in pogoji tega programa (podrobne informacije so na voljo pri sodelujočih bankah).

 

Črpanje kredita Namenska raba - nakazila neposredno izvajalcu ali dobavitelju.

Način pridobitve kredita
Vse informacije v zvezi s programom in postopkom pridobitve kredita se pridobi na eni izmed sodelujočih poslovnih bank, kjer so ali bodo sredstva v kratkem  na voljo končnim upravičencem (sodelujoče banke se bodo dodajale sproti):             

Gorenjska banka
        
Hranilnica Lon        

Kreditojemalec sam, skupaj z banko ali s pomočjo energetskega svetovalca izpolni tudi Vlogo - Obrazec za kreditojemalce (se jo pridobi na poslovni banki ali uporabi ta obrazec), in sicer z namenom preverjanja ustreznosti namena in izračuna učinkov, ter jo odda na sodelujoči banki skupaj z ostalo potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva sodelujoča banka.

Kreditojemalcem se svetuje, da se za nasvet glede planirane naložbe kot tudi za samo izpolnitev Vloge - Obrazec za kreditojemalce obrnejo tudi na vam najbližji brezplačno mrežo energetskih svetovalcev Ensvet - Energetsko svetovanje s področja OVE in URE za občane (https://ensvet.ekosklad.si/pisarna/imenik). Pravilen nasvet pred izvedbo naložbe lahko zagotovi učinkovitejše in dolgoročno stroškovno boljše rešitve.


Politike EIB: 

 

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705