Kadri

Zaposlitve

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 SPECIALISTA ZA ZAKLADNIŠTVO, M/Ž

 Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za zakladništvo, m/ž, ki bo obsegalo:

upravljanje in spremljanje likvidnosti banke,

- upravljanje in spremljanje premoženja (portfeljev vrednostnih papirjev),

- načrtovanje, snovanje in pripravljanje programov zadolževanja,

- sklepanje poslov na domačih in tujih denarnih in kapitalskih trgih,

- sodelovanje z zunanjimi institucijami,

izdelovanje analiz in poročil za posamezna časovna obdobja in različne namene, za notranje in zunanje uporabnike,

pripravljanje strokovnih podlag in navodil,

sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke,

spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,

razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela,

vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah,

opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim delom.

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

4 leta delovnih izkušenj s področja zakladništva ali finančnih trgov;

ali

specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

8 let delovnih izkušenj s področja zakladništva ali finančnih trgov. 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

- poznavanje finančnih trgov,

poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela,

visoka raven znanja angleškega jezika - C1,

dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,

znanja za vodenje projektov. 

Želena znanja/sposobnosti:

višja raven znanja drugega tujega jezika - B2.

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 8. 5. 2017 na naslov:

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 
Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si 

Kandidate in kandidatke hkrati prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite še elektronski naslov, na katerega boste prejeli obvestilo v zvezi s postopkom izbire.


 

RAZPIS ZA ŠTIPENDIJO SID BANKE 

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana objavlja razpis za pridobitev štipendije. Za štipendijo lahko kandidirajo študenti 2. in 3. bolonjske stopnje (magisterij stroke, doktorat znanosti), ki nameravajo v svoji magistrski nalogi / doktorski disertaciji obravnavati eno od tem, ki so opredeljene v tem razpisu. Za pripravo magistrske naloge bo SID banka podelila štipendijo v višini 1.500 EUR, za pripravo doktorske pa v višini 4.500 evrov. SID banka bo v tekočem koledarskem letu podelila eno štipendijo, izjemoma lahko tudi več. 

Nabor tem: 

  • Možni mehanizmi pomoči malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s strani SID banke s ciljem povečanja gospodarske aktivnosti v Sloveniji. 
  • Sistemski ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in vloga SID banke pri tem. 
  • Analiza možnosti za pospešitev črpanja sredstev EU in potencialna vloga SID banke pri tem. 
  • Izbor najprimernejše metodologije za ugotavljanje tržnih vrzeli, ki bo upoštevala značilnosti poslovanja izvozne in razvojne banke. 
  • Procesi identifikacije pozitivnih eksternalij v slovenskem prostoru s konkretnimi možnostmi posredovalne vloge SID banke. 

Teme bo SID banka dopolnjevala in spremembe objavljala na svoji spletni strani pod rubriko Kadri. 

Postopek prijave 

Vloga naj poleg osebnih podatkov študenta (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, fakulteta, študijski program, leto vpisa in leto predvidenega zaključka študija) vključuje še: 

  • esej na temo študija in pričakovanj študenta (osebna predstavitev študenta o njegovih interesih in kariernih načrtih – največ ena stran); 
  • esej na izbrano temo, ki jo bo študent poglobljeno obravnaval v okviru študijskega programa (opredelitev izbrane teme magistrske naloge / doktorske disertacije, zakaj izbrana tema in pričakovanja glede obravnavane problematike – do pet strani oziroma do 9.000 znakov s presledki); 
  • priporočilo profesorja (ni obvezno). 

Razpis je odprte narave, zato lahko kandidati kadar koli posredujejo vlogo na naslov: 

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6 1000 Ljubljana

Pripis: VLOGA ZA ŠTIPENDIJO SID BANKE 

Izbor 

Prispele vloge bo pregledala in ocenila komisija za raziskovalno delo SID banke. Ocena eseja na temo študija in pričakovanj študenta predstavlja 20 % končne ocene, 80 % ocene pa predstavlja ocena eseja na izbrano temo. Prispele vloge bo komisija predvidoma obravnavala večkrat letno. 

Z izbranim kandidatom (ali kandidati) bo SID banka podpisala pogodbo o štipendiranju. 60 odstotkov štipendije bo izplačane ob podpisu pogodbe, preostalih 40 odstotkov pa po uspešno opravljeni doktorski disertaciji oz. magistrski nalogi.

Nazaj

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705