Drugi dokumenti

Zakonodaja

 Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB), 23. maj 2008
   - English translation of the Act ZSIRB
 Sprememba Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB-A), 17. marec 2009 
   - English translation of the Act ZSIRB-A 
 Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP)
   - English translation of the Act ZZFMGP  
Zakon spremembi in dopolnitvah Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP-A) 

Akti SID banke

 Statut družbe
 Politika upravljanja 
 Kodeks etičnih vrednot in strokovnih standardov 
 Politika izbora članov uprave 
 Politika izbora članov nadzornega sveta

Kolektivna pogodba

 Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije 

Sheme državnih pomoči ali pomoči de minimis

Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (št. priglasitve BE01-5665493-2016)

 Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (24. maj 2016)

 Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (26. februar 2016)

Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (št. priglasitve M001-5665493-2016)

 Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (26. februar 2016)

Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti (št. priglasitve BE-035665493-2014)

 Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti (6. maj 2015)

 Posebni pogoji financiranja inovacijske dejavnosti MSP (4. februar 2016)

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološkorazvojnih projektov 2011-2013 (Št. priglasitve: BE-015665493-2011)

 Shema državne pomoči 

Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (št. priglasitve: BE-015665493-2014 in BE-025665493-2014)

 Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (23. marec 2015)

 Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov (4. februar 2016)

Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij (PPfpMSP) (Št. priglasitve: M001-5665493-2013; M001-5665493-2013/I)

 Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (27. september 2013) 
 Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (7. april 2014) 
 Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (1. julij 2014)
 Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (14. april 2015)
 Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (6. maj 2015)

 Posebni pogoji financiranja poslovanja MSP (4.2.2016)

Posebni pogoji investicijskega financiranja malih in srednje velikih podjetij (št. priglasitve: BE-0156654932-013)

 Posebni pogoji investicijskega financiranja MSP (23. marec 2015) 
 Posebni pogoji investicijskega financiranja MSP (6. maj 2015)

 Posebni pogoji investicijskega financiranja MSP (4. februar2016) 

Evropska komisija

 Odločba Evropske komisije št. N 713/2009 

Mednarodno sodelovanje

 Pravila Bernske unije 
 Dogovor OECD 


Poroštva RS za financiranje investicij gospodarskih družb

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-B)  
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike za financiranje investicij gospodarskih družb   
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-A)   
Zakon o poroštvih Republike za financiranje investicij gospodarskih družb   
Uredba o izvajanju Zakona o poroštvih Republike za financiranje investicij gospodarskih družb  
Zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvih Republike za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-C)

Jamstvena shema za podjetja   

Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije  
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije  
Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije  
Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije  
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije I  
Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije  
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije II  

Jamstvena shema za fizične osebe  

Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe  
Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe  
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe


Razno 

Diplomske in specialistične naloge: 

 Pomen aktivnosti poslovnih bank in države na področju zavarovanja in financiranja v času finančne krize 
 Analiza strukturnih sprememb zunanjetrgovinskih tokov Slovenije v luči integracijskih procesov ingospodarske krize 
 Priložnosti in nevarnosti Indonezije 

 Vloga pozavarovanja na slovenskem in evropskem trgu 
 Pravna problematika finančne krize z vidika strukturiranih finančnih instrumentov 
 Načini vstopa malih in srednjih podjetij na mednarodne trge 

 Raziskava kreditnega tveganja s pomočjo nevronskih mrež 
 Vpliv značilnosti podjetja in podjetnika na financiranje majhnih podjetij: strukturni model 
 Davek po odbitku na obresti za posojila pri SID banki d.d. 
 Listinjenje v slovenskem pravnem sistemu 

 Bančno zavarovalništvo na primeru zavarovanja terjatev 
 Črpanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije in slovensko malo in srednje podjetništvo

 Uradna razvojna pomoč in Slovenija 
 Pomen poznavanja Incoterms klavzul za racionalno odvijanje mednarodnega transporta 
 Zavarovanje slovenskih investicij v tujini pred nekomercialnimi riziki pri Slovenski izvozni družbi d.d. 
 Zlorabe dokumentarnega akreditiva in položaj bank 

 Uporaba prava v arbitražnem postopku pred mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov(ICSID) 
 Možnosti za zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov za mala in srednje velikapodjetja 

 Zavarovalna polica SID kot instrument za zmanjševanje kreditnega tveganja v bankah
 Reševanje podjetja v krizi 
 Reševanje mednarodnih investicijskih sporov s poudarkom na arbitražnem reševanju sporov pred ICSID 
 Dogovori o finančnem zavarovanju 
 Mednarodni investicijski spori 

 Dokumentarni akreditiv 
 Vrednotenje naložb: realne opcije pri investicijskem odločanju 

 Potencialna vloga SID banke pri pospeševanju črpanja nepovratnih sredstev EU 
 Banka in tvegani kapital 
 Hipotekarna obveznica pravna ureditev v Sloveniji in Nemčiji 
 Javno zasebno partnerstvo in financiranje javnih investicij z analizo uspešnosti projektov

Nazaj

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705