Zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz

Pri izvajanju izvoznih poslov, še posebno pri individualnih izvoznih poslih (izvoz opreme, izvajanje investicijskih del), se izvozniki srečujejo s potrebo po obratnih sredstvih, s katerimi financirajo proizvodnjo izvoznih produktov. To je še toliko bolj pomembno v primerih, kjer tuji kupci izvozniku ne plačajo avansa ali plačan avans ne zadošča za pokrivanje teh stroškov. Banke, ki odobravajo kredite izvoznikom za financiranje proizvodnih stroškov, lahko pri SID banki zavarujejo komercialne rizike oz. rizike neplačila kredita s strani izvoznika. Na ta način si banke do izvoznikov sprostijo limit in povečajo poslovanje, izvozniku pa omogočijo, da izpolni pogodbene obveznosti, ki jih ima do tujega kupca. 

Kredit, ki ga banka izda izvozniku in pri SID banki zavaruje pred rizikom neplačila, je strogo namenski, kar pomeni, da je izdan za financiranje že znanega izvoznega posla (komercialna pogodba med izvoznikom in tujim kupcem mora biti že sklenjena). Ročnost takega kredita je odvisna od plačilnih pogojev tujega kupca, saj se kredit primarno zapira s prilivi od opravljenega izvoza, pri čemer je najdaljša ročnost takega kredita 5 let. Višina glavnice kredita predstavlja višino proizvodnih stroškov, potrebnih za izvedbo posla, od česar se odšteje morebitni že plačani avans. V nobenem primeru pa tako izračunana glavnica kredita ne more presegati 85% vrednosti izvoznega posla, za kredit z ročnostjo do dveh let, oz. 75% vrednosti izvoznega posla za kredit z ročnostjo nad dvema letoma. 

Banki si lahko zagotovi zavarovalno kritje do 80% vrednosti glavnice kredita, povečane za redne pogodbene obresti (zamudne obresti niso zavarovane). Pri odobritvi kredita pa mora banka zagotoviti namensko črpanje kredita in kontrolo nad prilivi, ki jih bo izvozniku za izvoženo blago plačeval tuji kupec. Med obveznimi varščinami, ki jih izvoznik zagotovi banki za kredit, je tudi odstop terjatev do tujega kupca.

 


 

Prednosti zavarovanja 

Zavarovanje omogoča izvoznikom / bankam in drugim finančnim inštitucijam: 

  • lažje pridobivanje obratnih sredstev za financiranje proizvodnje za pripravo na izvoz 
  • prevzem rizikov, ki so zunaj vplivnega območja podjetij/bank 
  • razbremenitev bank z vidika prevzema izvedbenega rizika 
  • boljše pogoje pri poslovanju s podizvajalci 
  • prenos rizika na kupca 
  • sproščanje limitov do izvoznika 
  • povečanje obsega poslovanja 
  • povračilo škode 
  • zmanjšanje potencialne izgube

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 573
e-pošta: info@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705