Naložbeni načrt za Evropo

SID banka slovenskim podjetjem odpira vrata do evropskih sredstev

Predstavniki SID banke in Evropske investicijske banke so dne 26. novembra 2015 sklenili memorandum o sodelovanju, v okviru katerega bosta banki skupaj delovali v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH). 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka je s tem tudi uradno postala vstopna točka za slovenska podjetja in druge organizacije, ki želijo sodelovati v projektih Naložbenega načrta za Evropo oz. konkretneje Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).

Evropska pobuda Naložbeni načrt za Evropo predvideva 315 milijard evrov novih naložb v evropsko gospodarstvo. Za ta namen je bil ustanovljen EFSI, ponudbo sredstev tega sklada pa bodo pospeševali z Evropskim svetovalnim vozliščem za naložbe (EIAH).

Medtem ko je izvajanje Naložbenega načrta za Evropo odvisno predvsem od sodelovanja Evropske komisije in EIB kot strateških partneric, pa je za povečanje njegovega vpliva na naložbe, rast in zaposlovanje potrebno učinkovito sodelovanje nacionalnih razvojnih bank, predvsem zaradi njihovega poznavanja lokalnih razmer, podjetij, vlagateljev ter nacionalnih politik in strategij.

Med posvetovanji o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva so bili tako večkrat izraženi pozivi k boljšemu izkoriščanju sinergij med proračunom EU, EIB in nacionalnimi razvojnimi bankami.

Izhodišče in temelj Naložbenega načrta za Evropo je smotrnejša poraba javnih sredstev s ciljem uporabe privatnih investicijskih sredstev, ki sicer ne bi bila uporabljena, oz. do teh investicij ne bi prišlo, pritegniti tudi zasebne akterje. Predvsem zaradi krize in posledične obremenitve javnih proračunov ter zmanjševanja razpoložljivih razvojnih sredstev usmerja Evropska komisija v novi finančni perspektivi celoten spodbujevalni sistem iz pretežno nepovratnih v vse večji obseg povratnih razvojnih sredstev oziroma v tako imenovani finančni inženiring. Slednji kombinira tako javne kot zasebne vire in na ta način dosega bistveno večje multiplikativne učinke. Okrepljeno sodelovanje med nacionalnimi razvojnimi bankami na eni strani ter Evropsko komisijo in EIB na drugi strani je zato ključni pogoj za uspeh načrta. To je tudi jasno izraženo v uredbi o EFSI, ki določa pravno podlago za prvi del naložbenega načrta.

Z vozliščem EIAH se nadgrajuje obstoječo svetovalno vlogo EIB in Evropske komisije z zagotavljanjem svetovalne podpore pri izbiri, pripravi in razvoju naložbenih projektov. Hkrati bo EIAH delovalo kot enotno strokovno svetovalno vozlišče za projektno financiranje v EU. Enotno svetovalno vozlišče pomeni, da bo vozlišče EIAH vključevalo:

-         podporo pri uporabi tehnične pomoči za strukturiranje projektov,
-         podporo pri uporabi inovativnih finančnih instrumentov,
-         podporo pri uporabi javno-zasebnih partnerstev,
-         svetovanje o vprašanjih v zvezi z zakonodajo EU itd.

Vozlišče EIAH bo zagotavljalo okrepljeno podporo pri razvoju in pripravi projektov v celotni EU ter omogočilo lažji in hitrejši dostop do virov sredstev na EU ravni, pri čemer bo gradilo na strokovnem znanju Evropske komisije, EIB, nacionalnih razvojnih bank ter organov upravljanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIF).

Zaradi svoje komplementarne ponudbe programov financiranja in geografske lokacije imajo nacionalne razvojne banke pomembno vlogo pri izvajanju naložbenega načrta za Evropo. SID banka zato kot nacionalna razvojna banka to funkcijo vozlišča izvaja za Slovenijo.

 


 

 

 

 

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

Nadja Cvek
telefon: +386 1 20 07 569
e-pošta: nadja.cvek@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705