Financiranje poslovanja MSP (MSP 9 – ZO)

Začasni okvir je set poenostavljenih pravil, predpisan s strani Evropske komisije, o državni pomoči za podjetja, ki so utrpela posledice epidemije Covid-19, ki jih bomo začasno uporabili tudi pri dodeljevanju kreditov do konca junija 2021.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo ali srednje veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na podjetje.
 • Financiranje do 85% celotnih stroškov.
 • Dobo kreditiranja od 2 do 8 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če

 • Je izbruh bolezni COVID-19 vplival na poslovanje podjetja.
 • Kredit skupaj z drugimi državnimi pomočmi ne presega 2-kratnika letne mase plač ali 25% skupnega prometa kreditojemalca v letu 2019. V nasprotnem primeru kredit skupaj z državnimi pomočmi lahko znaša do 800.000 €.
 • Med stroški se priznajo stroški, ki nastanejo po 1. 2. 2020 ter vse do 3 let po odobritvi kredita.
 • Ni podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019 in nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje vsaj dve leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Podjetje ne posluje v izločitvenih dejavnostih (kmetijstvo, ribištvo, ipd.).

Svetujemo in financiramo

Kredit lahko namenite za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki obsegajo:

 • Nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga.
 • Stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1. 2. 2020.
 • Stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podjetjem stojimo ob strani v skupnem boju proti posledicam epidemije COVID-19.

Višina državne pomoči je enaka znesku kredita.

Rok in oddaja vloge

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 30. 6. 2021.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.