Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (Promet 2)

Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov, ki kot dejavnost izvajajo mestni in primestni kopenski potniški promet, medkrajevni in drug cestni potniški promet ter cestni tovorni promet.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000 €.
 • Ročnost: najmanj 2 leti, zadnji obrok kredita pa ne sme zapasti kasneje kot 28. 6. 2030.
 • Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.
 • Moratorij na odplačilo kredita (glavnice) je lahko največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 2 leti.
 • Vrste zavarovanj: poroštvo fizične osebe ali nepremičnina, premičnina in/ali drugo ustrezno zavarovanje.

Kredit lahko pridobite, če podjetje

 • ne deluje v sektorju kmetijstva, ribištva in akvakulture.
 • ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj  2 zaposlena.
 • iz finančnih izkazov za zaključeno poslovno leto 2021 prikaže, da je razmerje med prilagojenim finančnim dolgom in EBITDA manjše od 5, pri čemer velja, da je EBITDA večji od 0.
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • na dan odobritve kredita kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je prizadeta zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini (na primer: zmanjševanja povpraševanja, prekinitev obstoječih pogodb in projektov in posledično izgube prometa, motnje dobavne verige, neporavnana plačila iz Rusije ali Ukrajine, povečana tveganja kibernetskih napadov, povečanja stroškov in/ali zmanjšane količine dobavljenega materiala, surovin, energentov).

Svoje zastavljene cilje z nami dosezite lažje, hitreje in bolj zanesljivo.

 

Informativna zloženka

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.