Stanovanjski krediti po stanovanjski jamstveni shemi za mlade

Stanovanjska posojila z jamstvom države so namenjena mladim do 38 let, pri čemer morajo hkrati izpolnjevati sledeče pogoje:

  • bodisi, da so člani mlade družine,
  • bodisi so zaposleni za določen čas ali nedoločen čas s povprečno neto plačo v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo enako ali nižjo od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji,
  • njihovi skupni obdavčljivi dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, pa v letu pred najemom posojila ne bodo smeli presegati 1,5-kratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji.

Omejitve, vezane na kreditojemalca, ki želi pridobiti stanovanjsko posojilo so opredeljene v drugem odstavku 1. člena ter v 6. členu Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) , medtem ko so pogoji in namen posojil, za katera se izdajajo jamstva, določeni 7. členu ZSJSM. Dokazila, ki jih morajo kreditojemalci predložiti banki ob vlogi za posojilo,  so podrobneje opredeljena v vladni Uredbi o izvajanju ZSJSM, konkretno v 3. členu Uredbe, bistvene določbe kreditne pogodbe pa so podrobneje določene še v 12. členu Uredbe.

Republika Slovenija bo jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec posojilo zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice posojila. 

SID banka, ki stanovanjskih kreditov ne bo odobravala, bo v imenu in za račun Republike Slovenije opravljala posle v zvezi z izvajanjem jamstvene sheme, vključno z objavo povabila bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote.  SID banka je skladno z zakonom obvezana objaviti vsaj eno povabilo bankam v okviru posameznega koledarskega leta. Znotraj posameznega leta lahko SID banka sicer objavi tudi več povabil, vse do porabe letno razpoložljive jamstvene kvote, v kolikor bi bil s strani bank izražen interes za novo povabilo.

SID banka kot pooblaščena institucija je v imenu in za račun Republike Slovenije objavila prvo povabilo k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote po ZSJSM v zakonskem roku treh mesecev po uveljavitvi zakona. Bankam in hranilnicam, ki so se na prvo povabilo odzvale do roka za oddajo ponudb (rok se je iztekel 16. 8. 2022), je razdelila jamstveno kvoto in je sedaj v postopku sklepanja pogodb o dodelitvi jamstvene kvote z bankami.

Jamstveno kvoto po ZSJSM so tako po prvem povabilu bankam in hranilnicam prejele:

  • BKS Bank v višini 15 milijonov evrov,
  • Nova Kreditna banka Maribor v višini 5 milijonov evrov,
  • Delavska hranilnica v višini 5 milijonov evrov ter
  • SKB banka v višini 3 milijonov evrov.

Pri teh štirih bankah lahko torej zainteresirani posojilojemalci povprašajo za najem posojila za financiranje nepremičnine z jamstvom države. Banke so sicer še v fazi priprave novega produkta s ponudbo stanovanjskih kreditov z jamstvom države in imajo za pričetek aktivnega trženja novega produkta skladno z zakonskim rokom čas do začetka novembra letos.

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.