Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)

Program Turizem 1 je namenjen za naložbe v izgradnjo, obnovo ali nakup gostinskih namestitvenih zmogljivosti, turistične infrastrukture in turističnih znamenitosti ter obratni kapital za nabavno vrednost blaga in stroške dela. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.

 • MSP in velika podjetja.

 • Zadruge.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 €, na projekt ko gre za naložbo.
 • Od 100.000 € do 7.000.000 € (na MSP) oziroma do 20.000.000 € (na velike samostojne podjetnike, velika podjetja in zadruge) na kreditojemalca za obratni kapital.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost: za naložbe od 6 do 30 let, za obratni kapital od 2 do 12 let
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če podjetje

 • Ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj 2 polni poslovni leti ter ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • Veliko podjetje je po metodologiji SID banke razvrščeno najmanj v bonitetni razred B-.
 • Za dejavnost gostinstva se šteje podjetje, ki je po SKD 2008, razvrščeno v dejavnost I: Gostinstvo.
 • Za dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev se šteje podjetje, ki je po SKD 2008, razvrščeno v dejavnost N 79.1.
 • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne opravlja primarne kmetijske dejavnosti

Svetujemo in financiramo

 • Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne zaračuna.
 • Kreditojemalca bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.
 • Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo investicije ter tako omogočimo vaš razvoj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

Informativna zloženka

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.