Financiranje trajnostnih projektov in podjetij (SID ZELEN)

Program SID ZELEN omogoča financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte v Republiki Sloveniji ter refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga

*vsi z največ 499 zaposlenimi, ki izpolnjujejo vsaj en kriterij trajnostnega financiranja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000
 • Ročnost: od 1 do 12 let
 • Spremenljivo obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek je nižji zaradi jamstva Evropskega investicijskega sklada.
 • Moratorij je največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.
 • Za zavarovanje kredita se uporabi jamstvo Evropskega investicijskega sklada s podporo sklada InvestEU, pri čemer nadomestilo za uporabo jamstva znaša 0,525 % letno. Poleg jamstva SID banka lahko zahteva ustrezno dodatno zavarovanje.

Kriteriji trajnostnega financiranja

Za odobritev kredita mora podjetje izpolnjevati vsaj enega od kriterijev trajnostnega financiranja:

 • prejem nagrade in/ali javno podporo z vnaprej določenega seznama,
 • pridobljena pravica intelektualne lastnine, povezane s čisto energijo/podnebjem,
 • registracija znaka za okolje ali glavna dejavnost v eni od trajnostnih dejavnosti iz druge točke spodaj,
 • vzpostavitev trajnostnih/zelenih poslovnih modelov z namenom zmanjšanja ogljičnega ali okoljskega odtisa ali porabe primarnih surovin,
 • je nosilec okoljskega certifikata iz vnaprej določenega seznama.

Za odobritev kredita mora projekt izpolnjevati vsaj enega od kriterijev trajnostnega financiranja:

 • nakup, skladišcenje, distribucija, prenos in druge aktivnosti vezane na energijo iz obnovljivih virov (sončna, oceanska, vetrna, geotermalna energija, rešitve za prenos, distribucijo in shranjevanje obnovljive energije ter proizvodnjo izdelkov iz obnovljivih virov – ključne komponente in stroji),
 • prenova ali gradnja zelenih in energetsko učinkovitih certificiranih poslovnih stavb,
 • energijska učinkovitost v industriji (proizvodnja, vgradnja izdelkov ali uporaba tehnologije, ki znatno zmanjšujejo porabo energije/emisije toplogrednih plinov ali drugi standardizirani ukrepi za energijsko učinkovitost z vnaprej določenega seznama),
 • brez-emisijska in nizko-emisijska mobilnost (vozila, motorna kolesa, težka vozila, vodni, železniški ali letalski promet, naprave za osebno mobilnost, infrastruktura),
 • razvoj in uporaba zelenih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za blažitev podnebnih sprememb, odpornost proti podnebnim spremembam,
 • prehod na krožno gospodarstvo, preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje z namenom zmanjšanja porabe primarnih virov in povečanje recikliranja,
 • zmanjšanje količine odpadkov, zbiranje ali predelava,
 • izdelek kot storitveni model,
 • model ponovne uporabe in model souporabe, ki omogoča strategije krožnega gospodarstva,
 • zelene informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogočajo poslovne modele krožnega gospodarstva,
 • upravljanje in učinkovita raba vodnih virov,
 • preprečevanje in nadzor onesnaževanja,
 • varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov – sonaravne rešitve
 • izboljšanje dostopnosti storitev, izdelkov in infrastrukture ter razvoj podpornih tehnologij, kakor tudi zagotavljanje dostopnosti organizacije in njenih prostorov za stranke in zaposlene invalide in/ali funkcionalno ovirane osebe.

Kredit lahko pridobite, če podjetje

 • na dan sklenitve kredita razvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (po metodologiji SID banke);
 • ni v postopku zaradi insolventnosti, nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena;
 • ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, na katerega mu lahko SID banka nakaže sredstva kredita;
 • ne deluje v izključenih dejavnostih, kot so proizvodnja energije iz fosilnih goriv in z njo povezane dejavnosti, energetsko intenzivna industrija in/ali industrija z visokim izpustom CO2, proizvodnja energije iz fosilnih goriv in druge dejavnosti, ki so navedene v posebnih pogojih.

Rok za črpanje in oddaja vloge

 • Do porabe sredstev.
 • Kredit se lahko črpa v enkratnem znesku (obratna sredstva in naložbe) ali večkratno (naložbe). Rok za črpanje kredita v primeru enkratnega črpanja znaša najvec 45 (petinštirideset) dni od sklenitve kreditne pogodbe. V primeru večkratnega črpanja rok zadnjega črpanja kredita ne sme presegati datuma načrtovanega zaključka del.

Informativna zloženka

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. July 2024

SID Bank, the European Investment Fund, and the Croatian Development Bank HBOR have become cornerstone investors in the first technology innovation fund in Slovenia and Croatia.

24. April 2024

Publication of SID Bank's annual report for...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.