Financiranje inovacij in digitalizacije (SID DIGITALEN)

Program SID DIGITALEN omogoča financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte v Republiki Sloveniji ter refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga

*vsi z največ 499 zaposlenimi, ki izpolnjujejo vsaj en kriterij financiranja inovacij in digitalizacije.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000 
 • Ročnost: od 1 do 12 let
 • Spremenljivo obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek je nižji zaradi jamstva Evropskega investicijskega sklada.
 • Moratorij je največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.
 • Za zavarovanje kredita se uporabi jamstvo Evropskega investicijskega sklada s podporo sklada InvestEU, pri čemer nadomestilo za uporabo jamstva znaša 0,3 % letno. Poleg jamstva SID banka lahko zahteva ustrezno dodatno zavarovanje.

Kriteriji financiranja inovacij in digitalizacije

Kreditojemalec mora izpolnjevati vsaj enega od kriterijev financiranja inovacij ali kriterijev financiranja digitalizacije, ki se nanaša za kreditojemalca ali projekt:

Kriteriji financiranja INOVACIJ

 • inovativni produkt ali proces,
 • hitro rastoče podjetje,
 • letni stroški za R&I enaki ali višji od 20% transakcije,
 • 80 % zneska kredita za R&I in preostanek za povezane stroške,
 • prejemnik inovacijske podpore,
 • prejemnik inovacijske nagrade,
 • tehnološko lastnina in pravice,
 • stroški za R&I kot delež skupnih stroškov poslovanja,
 • stroški za R&I za malo podjetje s srednje veliko tržnokapitalizacijo
 • podporni ukrepi Evropske komisije,
 • inovativno podjetje.

Kriteriji financiranja DIGITALIZACIJE

 • inovativni poslovni model,
 • upravljanje dobavne verige,
 • inovacije izdelkov/storitev,
 • odnosi s strankami,
 • poslovni razvoj,
 • kibernetska varnost/zašcita podatkov,
 • notranji procesi,
 • digitalne vešcine, usposabljanje in izpopolnjevanje,
 • podjetja za podporo digitalizacije.

Kredit lahko pridobite, če je podjetje

 • na dan sklenitve kredita razvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (po metodologiji SID banke);
 • ni v postopku zaradi insolventnosti, nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena;
 • ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, na katerega mu lahko SID banka nakaže sredstva kredita;
 • ne deluje v izključenih dejavnostih, kot so proizvodnja energije iz fosilnih goriv in z njo povezane dejavnosti, energetsko intenzivna industrija in/ali industrija z visokim izpustom CO2, proizvodnja energije iz fosilnih goriv in druge dejavnosti, ki so navedene v posebnih pogojih.

Rok za črpanje in oddaja vloge

 • Skrajni rok za odobritev kredita s statusom pomoči de minimis je 30. 06. 2024, pri čemer poteka podaljšanje sheme.
 • Kredit se lahko črpa v enkratnem znesku (obratna sredstva in naložbe) ali večkratno (naložbe). Rok za črpanje kredita v primeru enkratnega črpanja znaša najvec 45 (petinštirideset) dni od sklenitve kreditne pogodbe. V primeru večkratnega črpanja rok zadnjega črpanja kredita ne sme presegati datuma načrtovanega zaključka del.

Informativna zloženka

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.