Best Practices
Dom upokojencev Gradišče

Vanja Cotič, vodja finančno računovodske službe, Dom upokojencev Gradišče: »Podpora s strani SID banke nam je omogočila uresničitev projekta Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče.«

Javni zavod Dom upokojencev Gradišče iz Dornberka je bil zgrajen leta 1982. V želji po celoviti prenovi doma so se v zavodu odločili za celovito energetsko sanacijo Doma. Uspeli so pridobiti sredstva iz Kohezijskega sklada, preostanek sredstev za dokončanje projekta pa so najeli iz finančnega instrumenta Posojila za celovito energetsko sanacijo javnih stavb. Gre za program Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. Projekt bo omogočil funkcionalno izboljšanje in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov obratovanja ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

PROJEKT SANACIJE DOMA GRADIŠČE

Dom upokojencev Gradišče je javni socialni zavod, ki nudi institucionalno varstvo, osnovno in dodatno oskrbo, storitve zdravstvene nege in delovne terapije ter druge družabne, kulturne in prostočasne dejavnosti 143 oskrbovancem. Varstvo v socialnih zavodih je ena izmed najstarejših organiziranih oblik družbene skrbi za starejše ljudi, ki zavoljo starosti, telesne prizadetosti ali drugih okoliščin ne morejo živeti sami ali v krogu svoje družine. Dom je danes že v precej slabem stanju (energetsko potraten, slabo izoliran, večina razsvetljave je zastarela in energetsko neučinkovita).

Energetska sanacija bo omogočila dolgoročne prihranke pri fiksnih stroških za ogrevanje (zamenjava dotrajanih kurilnih naprav in ogreval, boljše prezračevanje, boljša toplotna izolacija) in posledično boljši standard ter kvaliteto bivanja.

Pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju objekta, ki je predmet investicije, so se upoštevali vsi veljavni predpisi, tako evropski kot državni, ki zadevajo varstvo okolja, tako da investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali okolje v večji meri kot je dopustno. Pri prenovi bodo upoštevana izhodišča učinkovitosti izrabe naravnih virov in okoljske učinkovitosti, trajnostne dostopnosti in zmanjšanje vplivov na okolje.

SODELOVANJE S SID BANKO

»Med vsemi bankami, od katerih smo prejeli ponudbe je bila ponudba SID banke najugodnejša. Pri tem nam je bila najpomembnejša nizka obrestna mera, brez stroškov odobritve kredita in moratorij. Z njihovim osebjem smo do sedaj odlično sodelovali, nudili so nam vso potrebno pomoč pri odobritvi dolgoročnega kredita in verjamemo, da bo tako tudi v bodoče. Podpora s strani SID banke nam je omogočila uresničitev projekta Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče«.  

SID banka bo s to investicijo javnega zavoda omogočila večje koristi na družbenem področju, razvojno gospodarskem področju in okoljevarstvenem področju.

Investicija v celovito energetsko sanacijo bo nedvomno povečala kakovost bivanja oskrbovancev, prispevala k znižanju operativnih stroškov doma in hkrati prispevala k okoljskim ciljem.

O SKLADU SKLADOV

Sklad skladov je namenjen financiranju trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada skladov je bil storjen pomemben korak v smeri večje vloge povratnih sredstev z uporabo finančnih instrumentov. Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na področju raziskav, razvoja in inovacij, krepitve konkurenčnosti gospodarstva, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja.

Spletna stran Sklad skladov.


Več o programu Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) si lahko ogledate TUKAJ.

"Pri izboru banke je bila najpomembnejša nizka obrestna mera, brez stroškov odobritve kredita in moratorij."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
01. January 2022

SID banka, d.d., Ljubljana announces that Damijan Dolinar and Stanka Šarc Majdič joined SID banka as the president and member of the management board.

06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.