Best Practices
Projekt Dolenjske in Bele krajine za trajnostno ravnanje z odpadki

Uspešno sodelovanje SID banke s podjetjem CERO-DBK, d.o.o., bo omogočilo izvedbo pomembnega skupnega regijskega projekta desetih dolenjskih in belokranjskih občin na področju trajnostnega ravnanja z odpadki.

Projekt gradnje objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (»objekt MBO«) je ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog dolenjskega in belokranjskega območja.

Za izvedbo projekta je bilo leta 2018 ustanovljeno podjetje CERO-DBK, d.o.o., družbenice tega javnega podjetja pa so Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina Metlika.

Regijski projekt je vreden dobrih osem milijonov evrov, pri čemer je SID banka družbi CERO-DBK za njegovo izvedbo zagotovila kredit v višini šestih milijonov evrov.

Podjetje CERO-DBK in občine družbenice bodo zgradile objekt MBO s spremljajočimi objekti, pripadajočo komunalno infrastrukturo, prometno in zunanjo ureditvijo, premično opremo, nadstrešnico in ekološkim otokom. Projekt je pomemben z vidika zmanjšanja količine odloženih odpadkov in s tem prispevanja k varovanju narave. Hkrati bodo z njegovo realizacijo vse sodelujoče občine rešile problematiko ravnanja z odpadki na način, ki bo finančno čim manj obremenil občinske proračune in občane.

Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan: »Ustrezno ravnanje z odpadki je ključno za naše preživetje, hkrati pa nas k temu zavezuje tudi zakonodaja doma in na evropski ravni. S to naložbo bodo sodelujoče občine rešile problematiko ravnanja z odpadki na celovit in trajnosten način. SID banka kot nacionalna razvojna banka poleg gospodarske konkurenčnosti spodbuja trajnostni razvoj Slovenije, pri čemer ima pomembno vlogo tudi ravnanje z odpadki. Zato z veseljem financiramo ta pomemben regijski projekt, ki lepo pokaže, kako je mogoče trajnostno in uspešno urejati ravnanje z odpadki tudi z dobrim sodelovanjem med občinami.«

Pri ravnanju z odpadki daje zakonodaja prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, njihovi ponovni uporabi, recikliranju, predelavi, odstranjevanju in odlaganju. S tem, ko bodo občine rešitev uredile lokalno, pa se bo zaradi nepotrebnega transporta odpadkov v druge kraje (trenutno v Ljubljano) zmanjšal tudi ogljični odtis.

Gregor Vovko, v. d. direktor družbe CERO-DBK, d.o.o.: »Računamo, da bomo po izgradnji objekta MBO prevzeli in predelali 21.500 ton mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov ter 3.500 ton ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov na leto. V primeru pogodbenega sodelovanja ali pridobitve koncesij še z drugimi občinami pa se bodo kapacitete lahko povečale. Pri iskanju rešitev za financiranje našega projekta smo se obrnili na več finančnih inštitucij, pri čemer smo najbolj pozitiven odziv dobili pri SID banki, s katero smo uspešno sodelovali v postopku pridobitve kredita. Zadovoljni smo s produktom in obliko ponujenega financiranja, kar nam bo zagotovilo dolgoročno rešitev za ravnanje z odpadki v JV Sloveniji.«

"Pri iskanju rešitev za financiranje našega projekta smo se obrnili na več finančnih inštitucij, pri čemer smo najbolj pozitiven odziv dobili pri SID banki, s katero smo uspešno sodelovali. Zadovoljni smo s produktom in obliko ponujenega financiranja."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. July 2024

SID Bank, the European Investment Fund, and the Croatian Development Bank HBOR have become cornerstone investors in the first technology innovation fund in Slovenia and Croatia.

24. April 2024

Publication of SID Bank's annual report for...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.