Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (OSN)

S tem kreditom lahko krijete obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije.

Svoje zastavljene cilje z nami dosezite lažje, hitreje in bolj zanesljivo.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga
 • Javni zavod ali javni gospodarski zavod

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € naprej, pri čemer je najvišji znesek kredita odvisen od uporabljenih pravil o državni pomoči (pomoč de minimis, pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu).
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost: 1 do 8 let (status državne pomoči) oz. 1 do 20 let (de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.

Kredit lahko pridobite, če podjetje

 • ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj 2 polni poslovni leti ter ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena;
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 • ni v postopku zaradi insolventnosti;
 • vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih skladno z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov  predloži na AJPES;
 • ne opravlja dejavnosti v občutljivih sektorjih, navedenih v Posebnih pogojih.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, katerih namen je olajšati dostop do dolžniškega financiranja. Kredit za podjetje pomeni dodeljeno pomoč de minimis ali državno pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu v obliki ugodnega kredita.

 

Rok in oddaja vloge

Skrajni rok za odobritev kredita s statusom pomoči de minimis je 31. 12. 2023.

 

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi ob spremenjenih razmerah.

Informativna zloženka

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.