Financiranje MSP (MSP 8)

Potrebujete denarna sredstva za tekočo likvidnost ter pokrivanje stroškov in izdatkov vašega poslovnega procesa? 

Kredit lahko pridobite

 • Če ste samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga

 • Če imate najmanj 2 zaposlena in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti.

 • Če bo vaša lastna udeležba najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

Vaš partner v vseh fazah poslovanja

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko financirali:

 • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva.

 • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga.

 • Celotne stroške dela.

 • Stroške v zvezi z opravljanjem dela podjetnika kot so prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov službenih potovanj, prehrane med delom, prevoza na delo in dela na terenu.

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe.

Naš cilj je, da vašemu podjetju olajšamo financiranje vsakodnevnega poslovanja in spodbujamo internacionalizacijo MSP.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 • Dobo kreditiranja od 3 do 10 let.

 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.

 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

 • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita, temveč le strošek notarja za ureditev zavarovanj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
04. April 2022

SID Bank and the European Investment Fund (EIF) presented the Extended Slovenian Capital Growth Investment Program SEGIP Top-up...

24. March 2022

The EIF and SID Banka will top up the Slovene Equity Growth Investment Programme (SEGIP) with an additional €100 million.

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.