Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Kredit za financiranje tehnološko razvojnih projektov lahko pridobite po shemi pomoči de minimis in GBER. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Obrestno mero, nižjo od tržnih (državna pomoč).
 • Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Svetujemo in financiramo

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, če:

 • je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev, ki morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu,
 • se izvede na območju Republike Slovenije,
 • se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del,
 • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

Vaš partner pri razvoju

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev. 

Obvestilo

Vsa zainteresirana podjetja obveščamo, da vloge za financiranje za program RRI3 nemoteno prejemamo in obravnavamo, vendar pa, če se vloge nanašajo na regionalno pomoč, kredita ne moremo odobriti, dokler ne bo za Slovenijo stopila v veljavo nova karta regionalnih pomoči. Veljavnost prejšnje se je namreč iztekla z dnem 31.12.2021. Vse prej prejete vloge za financiranje, ki dotlej niso bile odobrene, in nove vloge za financiranje, se presojajo glede na novo karto regionalnih pomoči. Nova karta regionalnih pomoči bo predvidoma začela veljati v prvem kvartalu 2022. Z dnem pričetka njene veljavnosti bomo lahko znova pričeli odobravati kredite s statusom regionalne pomoči. Po nam razpoložljivih informacijah karta ne bo pokrivala MO Koper z Ankaranom, MO Kranj in pretežni del osrednje-slovenske statistične regije. Podjetjem iz območij, ki po novi karti ne bodo upravičena do regionalne pomoči, bodo vloge za financiranje, ki se nanašajo na regionalno pomoč, zavrnjene.

 

Informativna zloženka: De Minimis

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.