Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

Kredit za financiranje trajnostnih naložbenih projektov lahko pridobite po tipu državne pomoči de minimis, odvisno od potreb in pogojev, ki jih vaše podjetje izpolnjuje.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 na projekt.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov projekta.
 • Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost 3 do 20 let (de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, po de minimis ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če

 • ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji;
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 • podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje najmanj dve poslovni leti in ima vsaj 2 zaposlena;
 • podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti;
 • podjetje ne opravlja dejavnosti v občutljivih sektorjih, navedenih v Posebnih pogojih.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za izvedbo investicije v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, ki prispeva:

 • k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala;
 • k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov;
 • k optimizaciji delovanja sistemov;
 • h kroženju proizvodov in snovi;
 • k dematerializaciji izdelkov;
 • k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Sredstva po programu lahko uporabite tudi za obratna sredstva v obdobju od oddaje vloge za financiranje do izteka dvanajstega meseca od oddaje vloge za financiranje, vendar ne zgolj za ta namen.

Začetek izvedbenih del je po 1. 1. 2020, investicija mora biti izvedena v največ 6 letih. 

Vaš partner pri razvoju

 • Pridobitev kredita s tipom državne pomoči de minimis ni pogojena z vplivom epidemije Covid-19 na poslovanje podjetja. Višina pomoči de minimis, skupaj z morebitno že dodeljeno pomočjo de minimis v predhodnih 2 letih in tekočem proračunskem letu ne sme preseči 200.000 € ali 100.000 €, če podjetje opravlja dejavnost komercialnega cestnega prevoza.

 

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev.

Informativna zloženka: De Minimis

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.