Mala in srednja podjetja
Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

Kredit za financiranje trajnostnih naložbenih projektov lahko pridobite po enem izmed dveh tipov državne pomoči - začasni okvir ali pomoč de minimis, odvisno od potreb in pogojev, ki jih vaše podjetje izpolnjuje.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 na projekt.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov projekta.
 • Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Ročnost 3 do 8 let (začasni okvir) oz. 3 do 20 let (de minimis).
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, po de minimis ne več kot 5 let.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če

 • ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji;
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 • podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje najmanj dve poslovni leti in ima vsaj 2 zaposlena;
 • podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti;
 • podjetje ne opravlja dejavnosti v občutljivih sektorjih, navedenih v Posebnih pogojih.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za izvedbo investicije v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, ki prispeva:

 • k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala;
 • k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov;
 • k optimizaciji delovanja sistemov;
 • h kroženju proizvodov in snovi;
 • k dematerializaciji izdelkov;
 • k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Sredstva po programu lahko uporabite tudi za obratna sredstva v obdobju od oddaje vloge za financiranje do izteka dvanajstega meseca od oddaje vloge za financiranje, vendar ne zgolj za ta namen.

Začetek izvedbenih del je po 1. 1. 2020, investicija mora biti izvedena v največ 6 letih. 

Vaš partner pri razvoju

 • Pridobitev kredita s tipom državne pomoči de minimis ni pogojena z vplivom epidemije Covid-19 na poslovanje podjetja. Višina pomoči de minimis, skupaj z morebitno že dodeljeno pomočjo de minimis v predhodnih 2 letih in tekočem proračunskem letu ne sme preseči 200.000 € ali 100.000 €, če podjetje opravlja dejavnost komercialnega cestnega prevoza.
 • Shema pomoči po začasnem okvirju EK je primerna le za podjetja na katera je vplival izbruh epidemije Covid-19, ki na dan 31. 12. 2019 niso imela statusa podjetja v težavah, ter jim omogoča višjo državno pomoč kot pravila o pomoči de minimis. Najvišja višina pomoči je omejena s 25% letnega prometa končnega prejemnika v letu 2019 ali 2-kratnikom letne mase plač končnega prejemnika za leto 2019 ali 2.300.000 € na enotno podjetje. Upošteva se tisti prag, ki je ugodnejši za končnega prejemnika.

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev oziroma v primeru kredita s pomočjo po Začasnem okvirju do 30. 6. 2022 ali kasneje, če pride do podaljšanja sheme državne pomoči po Začasnem okvirju.

 

Informativna zloženka: De Minimis

Informativna zloženka: Začasni okvir

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
24. Maj 2022

Samostojnim podjetnikom, malim, srednje velikim in velikim podjetjem ter zadrugam je na voljo še 11 milijonov evrov sredstev za ...

11. Maj 2022

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade določa, da bo država mladim slovenskim državljanom in državljankam s stalnim prebivališčem v Sloveniji ob prvem reševanju stanovanjskega...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.