Velika podjetja
Lastniško financiranje

Slovenski naložbeni program kapitalske rasti

 

SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF) sta vzpostavila investicijski program za lastniško financiranje slovenskih podjetij.

Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (The Slovene Eqity Growth Investment Programme - SEGIP) je program lastniškega investiranja v obsegu 100 milijonov EUR, ki je bil vzpostavljen novembra 2017.

Sporočilo za javnost z novinarske konference ob vzpostavitvi sklada

Navedena sredstva se bo investiralo skupaj s sredstvi zasebnih vlagateljev v podporo dostopa slovenskih malih, srednje velikih podjetij ter mid-cap podjetij (podjetij z do vključno 2999 zaposlenimi) do lastniškega kapitala za rast in širitev poslovanja. EIF in SID banka prispevata v ta program, ki sta ga skupaj razvili, vsaka 50 milijonov EUR, program pa naj bi kataliziral dodatne lastnške naložbe zasebnega sektorja v sklade in v podjetja.

Cilj SEGIP-a je podpreti slovenska mala, srednje velika in mid-cap podjetja, privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo in graditi finančne in institucionalne zmogljivosti v Sloveniji s podpiranjem upraviteljev investicijskih skladov, ki pomembni del svojih naložb usmerjajo v slovenska podjetja.

EIF bo upravljal in izvajal SEGIP preko naložb sredstev SEGIP v sklade tveganega kapitala in sklade zasebnega kapitala ter s sofinanciranjem slovenskih podjetij  poleg skupaj z investicijskimi skladi oz.​​zasebnimi vlagatelji po tržnih pogojih. Program ni omejen na noben sektor.

Del naložbenega programa je namenjen razvoju slovenskega trga lastniškega financiranja in krepitvi finančne in institucionalne zmogljivosti v Sloveniji. V okviru SEGIP bo EIF vodil ločen izbirni postopek (ki se bo začel izvajati leta 2018), ki bo usmerjen na nastale naložbene ekipe vzpostavljene v Sloveniji in je fokus njihovih naložbenih aktivnosti v Sloveniji.

SEGIP je eden od prvih finančnih programov, ki jih je EIF vzpostavil v okviru EIF-NPI Equity platforme in Naložbenega načrta za Evropo v sodelovanju z nacionalnimi spodbujevalnimi institucijami na EU ravni. SID banka je  kot ustanovitvena članica pristopila k ustanovitvi te platforme septembra 2016.

 

Ste upravitelj sklada, ki se zanima za partnerstvo z EIF v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP)?

EIF zagotavlja investiranje in soinvestiranje izbranim upravljavcem skladov s pozitivnimi dosedanjimi dosežki oz. rezultati, ob izpolnjevanju spodaj navedenih pogojev. V vsakem primeru se lahko zahteva izpolnjevanje dodatnih pogojev.

Naložbe investicijskih skladov

V kolikor upravljavci skladov želijo, da jih EIF obravnava kot interesente za vlaganje sredstev SEGIP v sklade, ki jih upravljajo, lahko predložijo svoj predlog sklada EIF. Predloge bo EIF obravnaval kontinuirano.

Da bi EIF obravnaval predlog upravljavca za investiranje sredstev SEGIP v  investicijski sklad,  mora investicijski sklad  izpolnjevati naslednje pogoje oz. kriterije:

 1. upravljati ga mora ekipa upravljavcev z dokazanimi dosedanjimi dosežki oz. rezultati;
 2. strategija sklada mora biti osredotočena na naložbe za rast in širitev podjetij (s strategijami prevzemov, buy-and-built (nakupom in  graditvijo podjetja) ter takšnih kapitalskih zamenjav, ki vključujejo povečanje kapitala ciljnih družb v portfelju skladov);
 3. sklad mora podjetjem v portfelju nuditi večinoma lastniško ali kvazi lastniško financiranje; 
 4. mora biti usmerjen k vlaganju znatnega dela portfelja sklada v podjetja, ki:
  • imajo sedež ali znatne dolgoročne posle v Sloveniji;
  • so srednje velika ali mala podjetja (definicija EU) ali mid-cap podjetja (do vključno 2999 zaposlenih, merjeno v EPDČ); 
  • imajo nadaljnje možnosti za rast.  

EIF lahko ob pregledu predloga o naložbi v sklad določi dodatne pogoje.

Ločeno od kontinuiranega postopka izbire se bo leta 2018 začel izvajati poseben izbirni postopek za nastale naložbene ekipe vzpostavljene v Sloveniji.

Soinvestiranje

EIF bo zagotovil kapital za so-investiranje izbranim upravljavcem skladov, ki:

 • imajo vzpostavljen odnos z EIF;
 • izkazujejo pozitivne dosedanje dosežke oz. rezultate;
 • predlagajo so-investicijo v podjetje, ki predstavlja novo ali že obstoječo naložbo v portfelju njihovega osnovnega investicijskega sklada, v katerem je EIF že obstoječi investitor.

Kapital za soinvestiranje bo zagotovljen preko sklada za posebne namene ("special purpose vehicle"), ki ga vzpostavi in upravlja upravljavec osnovnega investicijskega sklada. Upravljavec sklada bo iz sklada za posebne namene so-investiral v ciljno podjetje skupaj z  osnovnim investicijskim skladom, ki ga upravlja. Višina naložb bo ocenjena v vsakem primeru posebej. Ni vnaprej določenih najvišjih ali najnižjih zneskov.

Zainteresirani upravljavci skladov morajo EIF predložiti predlog o soinvestiranju, ki cilja na identificirano ciljno podjetje,prek svojih obstoječih razmerij oz. kontaktov z EIF ali kontaktirati EIF za dodatne informacije.

Če bo naložbeni predlog izpolnjeval spodaj navedena merila, bo EIF pred nadaljevanjem postopka izvedel začetni pregled za določitev upravičenosti.

Ciljno podjetje mora:

 • biti srednje veliko ali malo podjetje (definicija EU) ali mid-cap podjetje (do vključno 2999 zaposlenih, merjeno v EPDČ), z najmanj dvema zaposlenima in mora poslovati vsaj dve zaključeni poslovni leti;
 • biti v  fazi rasti in širitve ter iskati financiranje s strani zasebnega ali tveganega lastniškega kapitala  (tj. podjetje ne sme biti v semenski ali zagonski (start-up) fazi življenjskega cikla);
 • imeti nadaljnje možnosti za rast;
 • imeti sedež ali znatne dolgoročne posle v Sloveniji.

EIF lahko ob pregledu predloga o so-investiranju določi dodatne pogoje.

Kontakti in predložitev predlogov za naložbe

Če ste upravljalec sklada, preberite več o tem, kako predložiti EIF-u svoj predlog za naložbo ali kontaktirajte kontaktno osebo EIF, s katero imate že vzpostavljeno sodelovanje.

Če ste podjetje, ki se zanima za zgoraj opisano financiranje, se obrnite na investicijske sklade v portfelju EIF, ki so navedeni v sledečem seznamu:

Seznam investicijskih skladov v portfelju EIF

 

Kontakt

Natalija Stošicki, direktorica

oddelek za naložbe in evropske programe

e: natalija.stosicki(at)sid.si

t: 01 200 74 86

tisoč
novih delovnih mest v letu 2016
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2016
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2016

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na msp@sid.si

09. Januar 2018

Spremenjena programa MSP 6 in MSP 7 širše odpirata vrata financiranja vašega poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.