Poroštvena shema za gospodarske subjekte in fizične osebe (ZORZFS)

Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) določa, da bo država prizadetim gospodarskim subjektom in fizičnim osebam v avgustovskih poplavah 2023 izdala poroštvo RS za najem bančnega kredita in subvencijo pogodbene obrestne mere.

 

V decembru 2023 sprejet Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/2023; v nadaljevanju ZORZFS) določa, da bo država izdala poroštvo in subvencijo obrestne mere za najem novega bančnega kredita:

- gospodarskih subjektov (pravnih oseb ali fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, ali nosilcev kmetijskega gospodarstva ali nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji) za financiranje stroškov investicij, ki pomenijo krepitev protipoplavne in protiplazne odpornosti kreditojemalca, vključno s stroški selitve dejavnosti ali dela dejavnosti na drugo lokacijo znotraj iste regije, ali na drugo lokacijo v Republiki Sloveniji, če ni primerne lokacije v isti regiji in stroškov investicij, namenjenih za razvoj gospodarstva na prizadetih območjih po tem zakonu, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest, višje dodane vrednosti, razvoja novih oziroma nadgrajenih proizvodov ali storitev.

in

- polnoletnih fizičnih oseb s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji za obnovo ali nadomestitev doma zaradi poplav in plazov.

 

1. Kredite, za katere bodo gospodarski subjekti lahko pridobili poroštvo države in subvencijo obrestne mere, bodo odobrile poslovne banke pod določenimi pogoji, in sicer:

 • višina glavnice bo lahko največ 30 odstotkov čistih prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2022, vendar ne več kot 10 milijonov EUR;
 • ročnost kredita skupaj z moratorijem bo lahko največ 10 let, moratorij lahko traja največ dve leti;
 • določena je fiksna obrestna mera, ki mora biti nižja od trimesečnega EURIBOR na dan oddaje vloge za kredit ter hkrati od obrestne mere v redni ponudbi banke za primerljiv kredit in od izhodiščne obrestne mere Evropske komisije, določene v skladu s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj povečane za 60 bazičnih točk, kar vse banka objavi na svojih spletnih straneh;
 • kredit mora biti zavarovan z zastavno pravico na objektu ali strojih in opremi, ki se financira s kreditom ali z zavarovalno polico;
 • črpanje sredstev kredita je namensko in kreditojemalec porabo sredstev dokazuje s pisnimi dokazili;
 • kreditna pogodba mora biti sklenjena najpozneje do 31. decembra 2025.

Bankam država s poroštvom krije del poslovnega tveganja v višini 80 odstotkov glavnice kredita odobrenega mikro, malim in srednje velikim podjetjem oziroma v višini 50 odstotkov glavnice kredita velikim podjetjem, kreditojemalcem pa subvencionira do 30 odstotkov pogodbenih obresti, ki kot nepovratna sredstva predstavljajo državno pomoč de minimis. Državno pomoč za gospodarske subjekte predstavlja tudi poroštvena premija, ki se bo obračunala in je kreditojemalec ne bo plačal. Za poroštva gospodarskim subjektom je predvidena kvota v višini 500 milijonov EUR. Podrobnejša dokazila, ki jih gospodarski subjekt predloži poslovni banki, pri kateri želi najeti kredit s poroštvom države, določa Uredba za izvajanje začasnega ukrepa poroštev za kredite gospodarskih subjektov po ZORZFS (Uradni list RS, št. 27/2024).

2. Krediti za obnovo poškodovanih objektov ali financiranje lastne gradnje za nadomestitev doma, za katere bodo fizične osebe lahko pridobile poroštvo države in subvencijo obrestne mere, bodo odobrile poslovne banke pod naslednjimi pogoji:

 • višina glavnice bo lahko največ 100.000 EUR;
 • ročnost kredita bo lahko največ 10 let oziroma skupaj z morebitnimi reprogrami ne daljša od 15 let;
 • določena je fiksna obrestna mera, ki mora biti nižja od trimesečnega EURIBOR na dan vloge za kredit ali ugodnejša od redne ponudbe banke, kar vse banka objavi na svojih spletnih straneh;
 • kreditojemalec ne plača nobenih stroškov odobritve kredita, spremljave ali drugih stroškov, razen stroškov zavarovanja in izterjave;
 • kredit mora biti zavarovan z zastavno pravico na nepremičnini, ki se financira s kreditom ali z zavarovalno polico;
 • črpanje sredstev kredita je namensko in kreditojemalec porabo sredstev dokazuje s pisnimi dokazili;
 • kreditna pogodba za namen obnove domov mora biti sklenjena najpozneje do 30. junija 2024, za namen gradnje pa do 31. decembra 2025.

 Za poroštva fizičnim osebam je predvidena kvota v višini 200 milijonov EUR. Poroštvo za kredite fizičnim osebam je predvideno v višini 100 odstotkov glavnice kredita, pogodbene obresti pa bodo subvencionirane v celoti.

Zakon določa tudi javno objavo podatkov o prejemnikih kreditov s poroštvom države in zneskih poroštev ter izplačanih nepovratnih sredstvih.

SID banka ne bo odobravala kreditov gospodarskim subjektom niti ne fizičnim osebam v skladu z ZORZFS. V zakonu je SID banka pooblaščena, da v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja vse posle v zvezi s spremljanjem in unovčevanjem poroštev, da spremlja in izvaja vse potrebne ukrepe za uveljavljanje regresnih terjatev ter da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila kredit s poroštvom države. SID banka opravlja tudi naloge glede zbiranja, preverjanja upravičenosti in pošiljanja zahtevkov bank za plačilo subvencije pogodbene obrestne mere za odobrene kredite.

Zainteresirani kreditojemalci bodo vloge za kredit naslovili na poslovne banke in hranilnice, ki so upravičena neposredno opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije.

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na banke@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.