Velika podjetja
Zavarovanje kredita za internacionalizacijo

Storitev omogoča zavarovanje kredita za financiranje dolgoročnih naložb in predstavlja dopolnitev obstoječim zavarovalnim produktom SID banke, s katerimi se omogoča celostna podpora izvoznikom v okviru celotnega proizvodno-prodajnega ciklusa. 

Zavarovanje kreditov za financiranje internacionalizacije je namenjeno vsem izvozno naravnanim družbam, to je tako obstoječim kot tudi bodočim izvoznikom, še posebej perspektivnim in hitro rastočim družbam z izdelanimi izvoznimi programi ter možnostmi realizacije večjih izvoznih projektov, za katere podjetje potrebuje določena investicijska vlaganja. 

 

Zavarovanec

Banka ali druga finančna institucija s sedežev v RS ali v tujini.

Predmet zavarovanja

Zavarovanje kreditov za namen financiranja:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva na in izven območja Republike Slovenije (vključno s poslovnim ali finančnim najemom),
 • neopredmetenih sredstev in
 • nakupa družb v tujini za namen razširitve poslovanja.

V posameznih izjemnih primerih je sprejemljiv tudi namen refinanciranja že nastalih in poravnanih stroškov naložbe (že plačane fakture) pod pogojem, da:

 • je dolžnik/upravičeni koristnik kredita refinancirane stroške poravnal po začetku naložbe, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe še ni zaključena,
 • plačilo faktur ni izvedeno iz namenskih dolžniških virov financiranja bank ali drugih finančnih institucij in
 • je zagotovljena namenska raba sredstev.

Značilnosti zavarovanega kredita

 • Moratorij glavnice kredita prilagojen glede na denarni tok kreditojemalca,
 • obročno odplačilo kredita z največ letnimi obroki,
 • za zavarovanje terjatev po kreditni pogodbi dogovorjeno pooblastilo za bremenitev dolžnikovega poslovnega računa odprtega pri zavarovancu,
 • namensko črpanje sredstev kredita na podlagi ustrezne dokumentacije (fakture dobaviteljev/podizvajalcev, ki ob črpanju še niso zapadle), ki je lahko izvršeno v enkratnem ali večkratnih zneskih z nakazilom sredstev na (i) transakcijski račun dobavitelja/podizvajalca ali (ii) v določenih utemeljenih primerih na transakcijski račun kreditojemalca,
 • sprotno spremljanje namenske rabe kredita po izvedenem črpanju kredita,
 • financirana dolgoročna naložba mora biti vse čas trajanja zavarovanega kredita ustrezno izkazana v finančnih izkazih dolžnika.

Upravičeni koristnik kredita

Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji ne glede na velikost (tako MSP kot velika podjetja) pod pogojem, da:

 • se družba ne nahaja v težavah in
 • ne gre za zagonsko podjetje, to je ne posluje manj kot dve poslovni leti in nima manj kot 2 zaposlena.

Zavarovani riziki

Skladno s splošnimi pogoji kritje rizika neplačila kredita zaradi nastopa:

 • komercialnih rizikov (trajna insolventnost in sodna poravnava, ki zajema vse upnike) in
 • riziko zamude plačila (zavarovana terjatev ni plačana v pogodbeno dogovorjenem roku).

Zavarovalna vsota

Zavarovalna vsota je enaka glavnici kredita, ki je lahko povečana za redne pogodbene obresti, in sprejemljiva največ v višini:

 • 80 % vrednosti financirane dolgoročne naložbe in
 • izvoznih prihodkov izvoznika v zadnjem letu ali povprečnih izvoznih prihodkov v zadnjih dveh oziroma treh poslovnih letih ali ocenjeni višini izvoznih prihodkov, ki jih bo družba izkazovala po zaključku financiranja naložbe.

Zavarovalno kritje

Do največ 50 % zavarovalne vsote.

Zavarovalna doba

Enaka skupni dobi financiranja, ki ni daljša od 15 let in pri financiranju dolgoročnih sredstev ne presega amortizacijske oz. ekonomske dobe investicije, ki je predmet financiranja.

Zavarovalna premija

Skladno z veljavnim cenikom določena na podlagi:

 • neto obrestne marže (razlika med bruto obrestno maržo kredita in ceno vira financiranja), ki bi jo banka zaračunala v primeru financiranja brez zavarovalne police SID banke,
 • nadomestila za vodenje kredita,
 • zavarovalnega kritja in
 • zavarovalne dobe.

Za začetek obravnave zavarovanja poslovna banka posreduje izpolnjen in podpisan zahtevek za zavarovanje kredita za internacionalizacijo, ki je sestavljen iz:

 • osnovnega zahtevka (ZKI/Osn-23), ki ga izpolnjuje zavarovanec in
 • priloge A k osnovnemu zahtevku (ZKI/Priloga A-23), ki ga izpolni podjetje in sopodpiše vlagatelj osnovnega zahtevka.

Izpolnjen in podpisan zahtevek pošljite na elektronski naslov zavarovanje@sid.si ali na naslov: SID – Slovenska in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Oddelek za zavarovanje kreditov in investicij, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana.

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.