Mala in srednja podjetja
Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo (LES 1)

Želite zgraditi nove obrate za predelavo lesa ali tehnološko posodobiti obstoječe obrate za predelavo lesa, razviti izdelke z visoko dodano vrednostjo?

Ste podjetje z najmanj 2 zaposlenima in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.

 • MSP in velika podjetja.

 • Zadruge.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

 • Informativno obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 • Dobo kreditiranja od 2 do 20 let.

 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 6 let.

 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

 • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Kredit lahko pridobite, če

 • Se bodo dela končala v 5-ih letih po odobritvi kredita in se bodo izvajala v Sloveniji. Z deli lahko začnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita.
 • Bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za:

1. Naložbe v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, in sicer za:

 • gradnjo novih obratov* za predelavo lesa v skladu z najboljšo dostopno tehnologijo,
 • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa,

 • novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesnih proizvodov,

 • novo tehnološko opremo za nov proces proizvodnje lesnih proizvodov,

 • novo tehnloško opremo za proizvodnjo lesnih proizvodov in povečanje števila zaposlenih, proizvodnje ali dodane vrednosti.

* Obrat za predelavo lesa: proizvodna enota za proizvodnjo proizvodov iz lesa v dejavnostih obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali proizvodnja pohištva (po SKD 2008, C16 ali C31).

2. Kritje stroškov, ki so nastali v obdobju 12 mesecev od oddaje vloge za financiranje in obsegajo:

 • nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga,
 • stroške dela in povračila v zvezi z delom,
 • stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu). 

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo investicije ter tako omogočimo vaš razvoj.

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.