Mala in srednja podjetja
Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV – ZO)

Začasni okvir je set poenostavljenih pravil, predpisan s strani Evropske komisije, o državni pomoči za podjetja, ki so utrpela posledice epidemije Covid-19, ki jih bomo začasno uporabili tudi pri dodeljevanju kreditov predvidoma do konca konca junija 2022.

Program SDMKV po začasnem okvirju tako omogoča kredit od 100.000 € do 2-kratnika letne mase plač ali 25 % skupnega prometa, ki ga lahko pridobijo tudi samostojni podjetniki in ga uporabijo tudi za kritje stroškov ter povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetniki.
 • Mala in srednje velika podjetja.
 • Velika podjetja.
 • Zadruge.

Program vam omogoča

 • Kredit od 100.000 € do 7.000.000 €. 
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
 • Ročnost kredita od 1 do 8 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti kredita.

Kredit lahko pridobite, če

 • Je izbruh bolezni COVID-19 vplival na poslovanje podjetja.
 • Kredit, skupaj z drugimi državnimi pomočmi, ne sme preseči 2-kratnika letne mase plač ali 25 % skupnega prometa kreditojemalca v letu 2019V nasprotnem primeru kredit, skupaj z drugimi državnimi pomočmi, ne sme preseči 2.300.000 €.
 • Podjetje z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ni podjetje v težavah na dan 31. 12. 2020 in nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.

Svetujemo in financiramo

Kreditojemalec lahko kredit nameni za izvedbo projekta ali posla, in sicer za kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in/ali neopredmetenih sredstev;
 • nabavne vrednosti (stroškov) materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
 • stroškov dela;
 • stroškov in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije virusa SARS-CoV-2.

Višina državne pomoči je enaka znesku kredita.

Rok in oddaja vloge

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 30. 6. 2022 ali kasneje, če pride do podaljšanja sheme državne pomoči po Začasnem okvirju.

 

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.